Πληροφορίες
DOLBY STEREO
Τύπος
Χειμερινή
Εμφανής
LegacyId
343