Πληροφορίες
DOLBY SRD, DTS
Τύπος
Χειμερινή
Εμφανής
LegacyId
165