Η Ιερά Σύνοδος καλεί τους Ιεράρχες να δώσουν έναν μισθό στο ΕΣΥ

Η Ιερά Σύνοδος καλεί τους Ιεράρχες να δώσουν έναν μισθό στο ΕΣΥ Facebook Twitter
2

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας καλεί τους Ιεράρχες να δώσουν έναν μισθό προκειμένου να στηρίξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) στη μάχη κατά του κορωνοϊού. 

«Η ως άνω πράξις συναντιλήψεως και εν Χριστώ αγάπης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική εγκύκλιο, «θα συντελέση τα μάλα εις την επί τα βελτίω αντιμετώπισιν της επελθούσης νόσου, ενώ θα αποτελέση και έμπρακτον έκφρασιν μετοχής πάντων ημών εις την ενεστώσαν ανάγκην του Ελληνικού Λαού».

Στην εγκύκλιο αναγράφεται το IBAN για την κατάθεση του μισθού ενώ παράλληλα σημειώνεται πως αν κάποιος ιεράρχης επιθυμεί να δώσει το μισθό του σε νοσηλευτικό ίδρυμα της περιοχής του να το πράξει κατόπιν σχετικής ενημέρωσης.

Ολόκληρη η εγκύκλιος:

«Σε­βα­σμι­ώ­τατε ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελφέ,

Διά τῆς πα­ρού­σης γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν ὅτι ἡ Δι­αρ­κής Ἱ­ερά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος, κατά τήν Συ­νε­δρίαν Αὐ­τῆς τῆς 1ης Ἀ­πρι­λίου ἐ.ἔ., συ­νε­σκέ­φθη, με­ταξύ ἄλ­λων, καί περί τοῦ φλέ­γον­τος θέ­μα­τος τῆς οἰ­κο­νο­μι­κῆς ἐ­νι­σχύ­σεως τοῦ Ἐ­θνι­κοῦ Συ­στή­μα­τος Ὑ­γείας, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς λυ­σι­τε­λε­στέ­ρας ἀντι­με­τω­πί­σεως τῆς ἐν­σκη­ψά­σης παν­δη­μι­κῆς νό­σου.

Διό καί ἔ­λαβε τήν ἀ­πό­φα­σιν ὅ­πως ἕ­κα­στον Μέ­λος τῆς Διαρ­κοῦς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου κα­τα­βάλῃ εἰς τόν Εἰ­δι­κόν Λο­γα­ρι­α­σμόν Ἀν­τι­με­τω­πί­σεως Κο­ρω­νο­ϊοῦ ἕνα μη­νι­αῖον μι­σθόν.

Ὡς ἐκ τού­του, ἡ Δι­αρ­κής Ἱ­ερά Σύ­νο­δος προ­τρέ­πει φι­λα­δέλ­φως ἅ­παν­τας τούς Σε­βα­σμι­ω­τά­τους Ἀρ­χι­ε­ρεῖς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἁ­γι­ω­τά­της Ἐκ­κλη­σίας ὅ­πως προ­βῶ­σιν εἰς τήν αὐ­τήν ἐνέρ­γειαν, κα­τα­θέ­τον­τες καί οὗ­τοι ἕνα μη­νι­αῖον μι­σθόν των, ἐπί τῷ προ­λε­χθέντι σκοπῷ. Ἡ κα­τά­θε­σις αὐ­τοῦ δέον ὅ­πως πραγ­μα­το­ποι­ηθῇ εἰς τόν ὑπ᾿ ἀ­ριθ. IBAN GR 8701107080000070855800051 εἰ­δι­κόν λο­γα­ρι­α­σμόν παρά τῇ Ἐ­θνικῇ Τρα­πέζῃ, ὁ ὁ­ποῖος ἠ­νοί­χθη ὑπό τῆς καθ᾿ ἡ­μᾶς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Κεν­τρι­κῆς Ὑ­πη­ρε­σίας Οἰ­κο­νο­μι­κῶν, πρός αὐ­τόν τόν σκο­πόν.

Ση­μει­ω­θήτω ὅτι εἰς πε­ρί­πτω­σιν καθ' ἥν Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Ἀ­δελ­φός κρί­νει ὅτι ἡ προ­σφορά τοῦ μι­σθοῦ αὐ­τοῦ ἀ­πο­βή­σε­ται ὠ­φε­λι­μώ­τε­ρος ἐάν δι­α­τεθῇ εἰς Νο­ση­λευ­τι­κόν Ἵ­δρυμα τῆς Ἐ­παρ­χίας αὐ­τοῦ, κα­λόν θά ἦτο νά ἐ­νη­με­ρώσῃ ἐπί τούτῳ τήν Δι­αρκῆ Ἱ­ε­ράν Σύ­νο­δον.

Σε­βα­σμι­ώ­τατε, οἴ­κο­θεν νο­εῖ­ται ὅτι ἡ ὡς ἄνω πρᾶ­ξις συ­ναν­τι­λή­ψεως καί ἐν Χρι­στῷ ἀ­γά­πης θά συν­τε­λέσῃ τά μάλα εἰς τήν ἐπί τά βελ­τίῳ ἀν­τι­με­τώ­πι­σιν τῆς ἐ­πελ­θού­σης νό­σου, ἐνῷ θά ἀ­πο­τε­λέσῃ καί ἔμ­πρα­κτον ἔκ­φρα­σιν με­το­χῆς πάν­των ἡ­μῶν εἰς τήν ἐ­νε­στῶ­σαν ἀ­νάγ­κην τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ Λαοῦ, τόν ὁ­ποῖον μέ πι­στό­τητα καί ἀ­φο­σί­ω­σιν δι­α­κο­νοῦ­μεν».

Ελλάδα
2

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

σχόλια

2 σχόλια
Η ενέργεια είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ, γιατί το ποσό που θα συγκεντρωθεί είναι ασήμαντο.Και η Δ.Ι.Σ. θα είχε συνεισφέρει πιο πολύ οικονομικά, αν είχε με ΑΠΟΛΛΥΤΗ ΣΑΦΗΝΕΙΑ αποτρέψει τους πιστούς να μην προσέρχονται στους ναούς.Η καμπύλη των θανάτων και κρουσμάτων που αυξήθηκε τις 2 προηγούμενες εβδομάδες - και η νοσηλεία τους επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό -, νομίζω δεν είναι άσχετη με την στάση της Εκκλησίας μέχρι πριν 3 εβδομάδες (ως γνωστόν, η νόσηση εκδηλώνεται μετά 7-14 μέρες). Επισημαίνεται ότι οι νοσήσαντες και θανώντες, στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, δυνητικά εκκλησιαζόμενοι.Και ήδη τα μηνύματα είναι ότι η καμπύλη τείνει να επιπεδοθεί, που επίσης δεν πρέπει να είναι άσχετο με το κλείσιμο των εκκλησιών (μεταξύ και των υπόλοιπων μέτρων βέβαια).
Αν θέλει να κάνει κάτι η Ιερά Σύνοδος για το ΕΣΥ, να μην το επιβαρύνει με εκατοντάδες ή χιλιάδες ασθενείς, που θα ζητήσουν τις υπηρεσίες του μετά από ηλήθιες και αχρείαστες μαζώξεις έξω από εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα με την ευκαιρία του Πάσχα. Και αυτό θα γίνει μόνο αν κλείσει τις εκκλησίες με λουκέτο, δεν κάνει καμία λειτουργία μέσα και πει στον κόσμο να μείνει στα σπίτια του. Και τα 3 μαζί. Με ο,τιδήποτε άλλο θα μαζευτούν ένα σωρό θρησκόληπτοι απ'έξω και μετά από 2 εβδομάδες θα γεμίσουν τα νοσοκομεία και οι εντατικές του ΕΣΥ. Τα υπόλοιπα είναι υποκρισες, ότι και καλά νοιάζονται για το ΕΣΥ. Το "νοιάζονται" αλλά θα το θυσιάσουν προκειμένου να αφήσουν το μαγαζί τους να δουλεύει για μια κωλοβδομάδα που θα μας στοιχίσει σε ζωές και κλείσιμο μέσα για ακόμα περισσότερες εβδομάδες.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ