TO BLOG ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΒΕΡΗ
Facebook Twitter

Η εγκληματούσα γυναίκα

Η εγκληματούσα γυναίκα

 

Μελέτη ψυχολογική, κοινωνιολογική και εγκληματική (Αθήνα,1932)

Ευστρατίου Εμμαν. Φωτάκη

τ. εισαγγελέως - δικηγόρου - γερουσιαστού Ρεθύμνου

Η εγκληματούσα γυναίκα Facebook Twitter


εταξύ των ανωτέρω μνημονευομένων εγκληματικών τύπων εκείνοι που προεκάλεσαν μεγαλύτερον ενδιαφέρον και διήγειραν την αγανάκτησιν της κοινής γνώμης είναι αφ' ενός η Κούλα Χριστοφιλέα μετά της κακούργου συμμορίας της, αφ' ετέρου δ' η 'Αρτεμις Κάστρου μετά της θυγατρός της Φούλας, συζύγου του ατυχούς Αθανασοπούλου, φονευθέντος κατά τρόπον ασυνήθη εις τα εγκληματικά χρονικά οιασδήποτε χώρας και εποχής. Το στυγερόν έγκλημα των γυναικών τούτων, των οποίων η δίκη απασχολεί το κακουργιοδικείον Αθηνών καθ' ην στιγμήν χαράσσομεν τας γραμμάς αυτάς, μία δε νοσηρά περιέργεια του κοινού προκαλεί μεγίστην συρροήν κόσμου πάσης τάξεως, ηλικίας, και φύλου εις την αίθουσαν του συνεδριάζοντος κακουργιοδικείου, ετελέσθη υπό τας ακολούθους συνθήκας :

Την πρωϊαν της 6ης Ιανουαρίου 1931, εις την συνοικίαν των Ελαιοτριβείων και κάτω από μίαν μικράν γέφυραν του Κηφισσού ανευρέθησαν δύο μεγάλα δέματα με μακάβριον περιεχόμενον. Το εν περιείχε δύο πόδας και μίαν χείραν, το δε άλλο το υπόλοιπον του πτώματος ενός νέου ανδρός, ο οποίος είχε κατακρεουργηθή (...) Το ατυχές θύμα είχε φονευθή δια σφαίρας περιστρόφου, η οποία είχε διατρήσει το κρανίον. Επίσης έφερεν επί του στήθους και εις τους μοιρούς σωρείαν μικρών τραυμάτων μ' αιχμηρόν μαχαίρι, ως εάν ήθελε κανείς και μετά θάνατον να βασανίση τον φονευθέντα (...)
Το πτώμα δεν εβράδυνε ν' αναγνωρισθή ότι ανήκεν εις τον εργολάβον Δ. Αθανασόπουλον, κατοικούντα εις μίαν οικίαν, παρά τον συνοικισμόν Χαροκόπου, μετά της συζύγου του Φούλας, των τριών μικρών τέκνων του, της πενθεράς του Αρτεμισίας Κάστρου, και ενός νεαρού εξαδέλφου ταύτης, του 18ετούς Δ. Μοσκιού. Μετά της οικογενείας ταύτης διέμενεν η υπηρέτρια Γιαννούλα Μπέλλου τυφλόν όργανον της πενθεράς. Σύζυγος, πενθερά, εξάδελφος και υπηρέτρια ηρνήθησαν πάσαν σχέσιν με το έγκλημα. Το γενικόν τμήμα ασφαλείας όμως, φιλοτίμως και αόκνως εργασθέν, συνέλεξε ενδείξεις και κατόπιν σωρείαν αποδείξεων ότι ο ατυχής εργολάβος εδολοφονήθη κοιμώμενος εντός της οικίας του, τη προτροπή της πενθεράς και τη ενοχή της συζύγου. Αι επακολουθήσασαι ομολογίαι των κατηγορουμένων επέχυσαν πλήρες φως εις την υπόθεσιν. Συνελήφθησαν κατόπιν ως συνεργοί ο χρυσοχόος Δ. Μαγουλόπουλος, εραστής της Κάστρου και οι δύο ανεψιοί του Ι. Μαγουλόπουλος και Δ. Κορναράκις, ως συνεργοί, διότι μετέφερον τα δύο δέματα με το μακάβριον περιεχόμενον μέχρις της κοίτης του Κηφισσού.
Οιαδήποτε και αν είναι η ετυμηγορία των ενόρκων επί του στυγερού αυτού εγκλήματος και από οιασδήποτε αφορμής και αν ωθήθησαν η πενθερά και η σύζυγος, το έγκλημα τούτο είναι αρκετά χαρακτηριστικόν της αγριότητος εις την οποίαν δύναται να φθάση η εγκληματίας γυναίκα, εν τη εκτελέσει του εγκλήματος, όπως κορέση το αίσθημα του μίσους και της εκδικήσεως."

Η εγκληματούσα γυναίκα Facebook Twitter
Η εγκληματούσα γυναίκα Facebook Twitter
Η εγκληματούσα γυναίκα Facebook Twitter

"Επίσης ιδιαίτερον τύπον εγκληματικόν παρατηρεί τις εις την ρακοσυλλέκτριαν Ελισάβετ Μόσχου, χήραν εκ Μικράς Ασίας, μητέρα 3 τεκνών, ων το μεγαλύτερον έχει ηλικίαν 13 ετών, η οποία δι' όπλου κυνηγετικού εφόνευσε την νύκτα, προ δύο περίπου ετών, εις το παρά την οδόν Θηβών κτήμα Αλεξ. Σούτσου, τον εραστή της, βοσκόν Αναστάσιον Μπαρτζούκον."

Η εγκληματούσα γυναίκα Facebook Twitter

"Εν Αθήναις λειτουργούσι σήμερον υπό τον έλεγχον της αστυνομίας 41 οίκοι ανοχής. Εξ αυτών ανήκουν :
Εις την Α' κατηγορίαν : 6
Εις την Β' κατηγορίαν : 9
Εις την Γ' κατηγορίαν : 15 και,
Εις την Δ' κατηγορίαν : 11

Διαμένουσιν εις τους ως άνω οίκους, χαρακτηρισμέναι ως κοιναί 307, εξ' ων 43 εις οίκους της Α' κατηγορίας, 71 είς οίκους της Β', 87 εις οίκους της Γ' και 106 εις οίκους της Δ' κατηγορίας.
'Εχουσι χαρακτηρισθεί ως κοιναί και φέρονται εγγεγραμμέναι εις τα βιβλία του τμήματος 727. Εξ' αυτών 307 ευρίσκονται σήμερον, ως ανωτέρω ελέγχθη, εις οίκους ανοχής, 162 απουσιάζουν της υγειονομικής επιθεωρήσεως και αγνοείται η διαμονή των, 78 νοσηλεύονται εις το νοσοκομείον Συγγρού, 85 ασκούσι το επαγγγελμά των εις τας επαρχίας, από 62 εξ' αυτών ήρθη ο χαρακτηρισμός των κοινών, 6 ενυμφεύθησαν, 12 μετεγράφησαν ως αοιδοί, 3 εισήχθησαν εις άσυλα, 3 απεβίωσαν, και 9 απουσιάζουν δεδικαιολογημένως, τυχούσαι αδείας. Εντελώς ασήμαντον ποσοστόν εξ αυτών δεν έχει προσβληθή εξ αφροδισίου νοσήματος. Σχεδόν όλαι προέρχονται εκ των λαϊκών τάξεων, η δε μόρφωσίς των και οι γραμματικαί των γνώσεις είναι στοιχειώδεις. Ρέπουν προς τον στολισμόν και τας εξωτερικότητας, έχουν ανεπτυγμένην την γυναικείαν φιλαρέσκειαν και ουδέποτε εξεδήλωσαν πρόθεσιν να εγκαταλείψουν τον άσεμνον βίον και να αποζήσουν εξ εντίμου εργασίας.

Εκ του ιστορικού των προκύπτει ότι ηκολούθησαν τον βίον αυτόν παρακινηθείσαι υπό γυναικών κακής διαγωγής, εκ μιμήσεως, εξ οκνηρίας, εξ υπερβολικής φιλαρεσκείας, εξ αμέτρου επιθυμίας προς ευζωϊαν, σχεδόν όμως πάντοντε προωθήθησαν μέχρι του οίκου ανοχής υπό μαστρωπού ή εκμεταλλευτού. Ενίοτε αναφαίνεται υπό τον πέπλον της κοινής γυναικός δράμα ζωής, προσπαθούσης δηλαδή ταύτης δια της εμπορίας του σωματός της να αποζήση την πενομένην οικογενειάν της."

Η εγκληματούσα γυναίκα Facebook Twitter
Η εγκληματούσα γυναίκα Facebook Twitter

"Ελένη Μοντεσάντου, ήδη 65 ετών. Κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου δια της υπ' αριθ 48/1927 αποφάσεως του δικαστηρίου των συνέδρων Μεσολογγίου επί τω ότι εν συναυτουργία μετά του Σωτηρίου Ευθυμιάδου έχυσε δηλητήριον αρσενικού εντός φρέατος του χωρίου Χιονάτες Αιτωλοακαρνανίας, εκ της δηλητηριάσεως δε προσεβλήθησαν πολλοί των κατοίκων, εξ ων 7 εύρον θάνατον. Η αυτή ποινή επεβλήθη και εις τον συναυτουργόν εις την διάπραξιν του φρικαλέου τούτου εγκλήματος."

Η εγκληματούσα γυναίκα Facebook Twitter

Αικατερίνη Κοντοσταυλάκη, ετών 28. Αύτη μετά του Διονυσίου Κουρνιαχτού εις Κερί Ζακύνθου εφόνευσε τον συζυγόν της Ευστάθιον Κοντοσταυλάκην. Κατεδικάσθη εις ισόβια δεσμά δια της υπ' αριθ. 42/1931 αποφάσεως του δικαστηρίου των εν Πύργω συνέδρων.

Η εγκληματούσα γυναίκα Facebook Twitter
Η εγκληματούσα γυναίκα Facebook Twitter

"Κλεπτομανείς.

Η περιβόητος δεσποινίς και γνωστή εις τους αστυνομικούς κύκλους και τα δικαστήρια υπό το όνομα "Αννάκι". Αυτή έχει καταδικασθεί πλειστάκις υπό των εν Αθήναις δικαστηρίων δια κλοπήν πορτοφολίων. Ως μέσον δια την επιτυχίαν του σκοπού της χρησιμοποιεί την ωραιότητά της, αρέσκεται δε να εκλέγη ως θύματά της γέροντας, εις τους οποίους προσποιείται ότι είναι γνωστή τους, οδηγεί αυτούς εις το ξενοδοχείον, τους γυμνώνει εντελώς, και κατόπιν, αρπάζουσατα ενδύματα και τα εν αυτοίς, εξαφανίζεται. Εβεβαιώθη ότι ενεργεί ούτως ίνα μη το θύμα της δυνηθή να την καταδιώξη, λόγω της αδαμιαίας περιβολής του."

Η εγκληματούσα γυναίκα Facebook Twitter
Η εγκληματούσα γυναίκα Facebook Twitter
Η εγκληματούσα γυναίκα Facebook Twitter
Η εγκληματούσα γυναίκα Facebook Twitter

"'Ετερον δράμα ερωτικόν, όπερ εκράτησεν επί ολόκληρον έτος εις συγκίνησιν την κοινωνίαν των Αθηνών (...), ήτο η ανθρωποκτονία του νεανίου Καλομοίρη (μονογενούς υιού του εκ των αρίστων συγγραφέων μουσικής και δ/τού της στρατιωτικής ορχήστρας Μ. Καλομοίρη), δεκαεξαετούς, με ευφυϊαν ασυνήθη εις την ηλικίαν του και μεγάλην καλλιτεχνικήν ψυχήν. Το έγκλημα διεπράχθη εντός του οίκου της Μαργαρίτας Ουαλλόν, δια πιστολίου, παρεπέφθη δ' αύτη, ως αυτουργός αναιρέσεως, ενώπιον του ενταύθα κακουργιοδικείου. Μετά μακράν διαδικασίαν οι ένορκοι απήλλαξαν ταύτην επί τη εκδοχή ότι είτε ηυτοκτόνησεν είτε εν τη μεταξύ αυτού και της φίλης του πάλη, συνεπεία παθολογικής ζηλοτυπίας, ο θάνατος επήλθεν εκ τυχαίας εκπυρσοκροτήσεως του πιστολίου."

Η εγκληματούσα γυναίκα Facebook Twitter
Η εγκληματούσα γυναίκα Facebook Twitter

"Προσφάτως απησχόλησε τον Τύπον και την κοινωνίαν Αθηνών και Πειραιώς ο εγκληματικός τύπος της περιφήμου Ταμάρας, Ρωσσίδος την καταγωγήν, τύπος παθολογικώς ερωτολήπτου γυναικός, η οποία είχε συνδεθή αλληλοδιαδόχως με επτά ή οκτώ τον αριθμόν εραστάς, Κινέζους την καταγωγήν, εκ των διαμενόντων εις προσφυγικόν συνοικισμόν του Πειραιώς. Μετά διάρκειαν σχέσεων διαδοχικήν με ένα έκαστον των εραστών, συνήπτε σχέσεις μετ' άλλου, δια κοινής δε συμπράξεως ο δεύτερος εξηφάνιζε τον πρώτον, ο τρίτος τον δεύτερον, και ούτω καθεξής, μέχρις ότου δια του τρόπου αυτού εθανατώθησαν σχεδόν όλοι οι ερασταί. Εκ τυχαίου γεγονότος περιήλθον εις γνώσιν της αστυνομίας Πειραιώς τα εγκλήματα ταύτα, επελήφθη δε της υποθέσεως η εισαγγελία και ανάκρισις Πειραιώς, ενώπιον της οποίας η Ταμάρα ωμολόγησε τα πλείστα των εγκλημάτων της. Καταδικασθείσα εις την ποινήν των προσκαίρων δεσμών, υπέστη εσχάτως διατάραξιν των φρένων, εισαχθείσα εις το δημόσιον θεραπευτήριον φρενικών νοσημάτων."

"Ταμάρα, θυγατήρ Θεοδώρου Γολόμποβα, ετών 28, γεννηθείς εν Τυφλίδι Ρωσσίας. Αύτη μετ' άλλων εραστών της Ιαπώνων την 2αν Μαϊου 1926 εκ προμελέτης εφόνευσε δια λίθων εις την κεφαλήν, ενώ εκοιμάτο, ένα εκ των εραστών της. Κατεδικάσθη δια της υπ' αριθ. 67/1928 αποφάσεως του δικαστηρίου των εν Πειραιεί συνέδρων εις ισόβια δεσμά.
Επίσης, μετ' άλλων εραστών της απρομελετήτως, εν βρασμώ ψυχικής ορμής, την 1ην Απριλίου ιδίου έτους εν Πειραιεί εφόνευσε τον Κόλλια ή Λι-Χου Τζιν, πλήξασα αυτόν εκ των όπισθεν δια σιδηρού οργάνου. Κατεδικάσθη εις ειρκτήν δια της υπ' αριθ 31/1928 αποφάσεως του δικαστηρίου των εν Πειραιεί συνέδρων."

Η εγκληματούσα γυναίκα Facebook Twitter
Η εγκληματούσα γυναίκα Facebook Twitter

"Κούλα Χριστοφιλέα. Αυτή εν συμπράξει μετά του αδελφού της Ανδρέα και του Ντούνη διέπραξε διαφόρους ληστείας, αποπείρας φόνων και ληστείαν μετά φόνου κατά του σωφέρ Τσάγκα, κατεδικάσθη δε δια της υπ' αριθ. 46/1931 αποφάσεως του δικαστηρίου των εν Πειραιεί συνέδρων εις ισόβια δεσμά."

Η εγκληματούσα γυναίκα Facebook Twitter
Αλμανάκ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ